Български| English

Защо се прави проект за озеленяване и необходим ли е той?

Много от хората  мислят, че проекта за озеленяване на дворното им място е нещо излишно и само натоварва бюджета, необходим за изграждането на градината. Това определено не е така. Един проект може да ви спести доста средства и да ви предпази от много грешки. Проектирането предхожда строителството и изяснява свързаните с него организационни, технически и икономически въпроси. Първо се правят предварителни проучвания, те са подготвителен етап за съставянето на идейния проект и включват и подробен оглед на мястото за натрупване на впечатления от обекта и заобикалящата го среда. Клиентът дава своето задание и по него ландшафтният архитект разработва вариантни идейни решения, от които се избира само едно, то се доработва детайлно със съответните проектосметни документации. Така изработеният проект вече дава пълна представа за предстоящите видове работи, тяхната последователност,  визията  и стойността на обекта.

 

  • Декември 2008 г.
  • Декември 2008 г.
  • Декември 2008 г.
  • Декември 2008 г.
  • Декември 2008 г.
  • Декември 2008 г.
  • Декември 2008 г.

повече...Първа работна среща
На първата работна среща се изясняват началните виждания на клиента и финансовата рамка на озеленяването. Цената на проекта се определя в зависимост от голимината и сложността на терена, като се фиксира цена на квадратен метър. Уточняват се стиловите особености и характера на дворното пространство. Клиентът възлага изготвянето на предварителен идеен проект и насочва предварителния подбор на материали: растителни видове, настилки, градинска мебел, осветление.
Клиентът предоставя чертежи и проекти на архитектурната част на къщата, границите на парцела, вертикалното планиране и отделни детайли, които имат отношение към изготвянето на проекта за озеленяване.

Втора работна среща
Ние представяме предварителен идеен проект в два варианта съгласно договорените изисквания на клиента. Идейният проект съдържа ескизно оформен чертеж на дворното пространство със сигнатурно представени елементи на ниво функционално зониране: алеи, площадки, подпорни стени, дървесно-храстови групи, живи плетове, тревен килим, цветни групи, алпинеум, водни ефекти, осветление.
След коригиране на стиловата концепция и прецизиране на детайлите клиентът възлага изготвяне на окончателен идеен проект с подробно разработени технически и работен проект. Клиентът заплаща авансово 20 процента от стойността на проектната документация.

Трета работна среща
Ние представяме окончателен идеен проект с точно и прецизно обозначени елементи на зеленото строителство. На базата на идейния проект се изготвя пълна проектна документация, включваща технически и работен проект: трасировъчен проект, посадъчни схеми, проект за поливна система, проект за вертикално планиране, проект за градинско осветление, функционално зониране с баланс на териториите, дендрологична ведомост, количествена сметка и обяснителна записка. Клиентът доплаща остатъка от стойността на окончателната проектната документация.

Проектите се предават отпечатани в цвят, сгънати и подвързани в папки. Допълнителното предоставяне на цифров носител се договаря с клиента след приключване на проектните работи. Проектите се изработват на графични софтуерни приложения: AutoCAD и Realtime Landscaping Architect.