Български| English


Проектиране

Проектна документацияза част Паркоустройство и Благоустройство /Ландшафтна архитектура/ е неразделна част от инвестиционните проекти за всички видове сгради (хотели, еднофамилни къщи, вили, офис сгради, заводи, търговски комплекси, болници, детски градини и др.). Изработва се в 3 екземпляра и се внася за съгласуване в Отдел “Озеленяване” в Община Варна или всяка една Община в България.

Заглавие на Проект

Кратко описание на проекта
  • Декември 2008 г.
  • Март 2004 г.
  • Април 2009 г.
  • частен имот

повече.... Проектна документация за съгласуване в Отдел „Озеленяване” на община Варна или на всяка една Община в България - фаза Идеен Проект

- съществуващо положение - м 1:1000, ситуация на идейно - дендрологичния проект - м 1:500, идейно - дендрологичен проект (разпределение) - м 1:200, проектни схеми - м 1: 1000, визуализации (по желание на клиента), обяснителна записка и количествена сметка на материалите.

За съгласуване в Отдел „Озеленяване” на Община Варна - фаза ИП
. Проектна документация за съгласуване в Отдел „Озеленяване” на община Варна или на всяка една Община в България - фаза Технически Проект

- съществуващо положение - м 1:1000, ситуация на дендрологичния проект м 1:1000, обяснителна записка, технически-дендрологичен проект - м 1:100, технически проект на растителността м 1:100, вертикална планировка - м 1:100, трасировъчен чертрж м 1:100, подробна количествена сметка на материалите, визуализации (по желание на клиента).
За съгласуване в Отдел „Озеленяване” на Община Варна - фаза ТП


Съдържание на ландшафтно - архитектурните проекти
- Ситуация – отразява особеностите на терена, съществуващите обекти и растителност, посоката – север. Често това е геодезическа снимка, виза за проектиране, скица, ситуацията на архитектурния проект. Изисква се от клиента, но в случай, че няма такава, нашите специалисти ще “заснемат” терена безплатно.
- Дендрологичен проект – включва композиция на алейната мрежа, разположение на различни паркови елементи (скален кът, детска площадка водна площ, беседка...), композиция на дървесно-храстовата растителност и видов състав. Спазен е минималния процент за озеленяване за парцела.
- Трасировъчен чертеж – изработва се към работния и техническия проект, включва дендрологична ведомост – количествена сметка на растителността.

- Схема на градинско осветление (в случай, че е предвидено).
- Проект за поливна система (ако е заложена в проекта).
- Обяснителна записка

- Проект за настилки.- Допълнителни: детайли, разрези, визуализации.Проектната документация се подпечатва и подписва от проектант – ландшафтен архитект с пълна проектантска правоспособност.